Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de dividendbelasting 1965, enz. (tegemoetkoming wegens in het buitenland geheven bronbelasting op deelnemingsdividenden bij dooruitdeling)

 

Wet van 23 december 1994, tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (tegemoetkoming wegens in het buitenland geheven bronbelasting op deelnemingsdividenden bij dooruitdeling)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het mede met het oog op het fiscale vestigingsklimaat in Nederland wenselijk is bij dooruitdeling van uit het buitenland ontvangen deelnemingsdividenden een tegemoetkoming te verlenen ter zake van de onder verdragen ter voorkoming van dubbele belasting door het buitenland over deze dividenden geheven bronbelasting;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
In afwijking van artikel 11, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 worden de aldaar genoemde percentages voor de kalenderjaren 1995 en 1996 gesteld op 2,5.

Artikel IV
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1995. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1994, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 1995.
2
Voor een vermindering van op aangifte af te dragen belasting als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 worden slechts in aanmerking genomen de op of na 1 januari 1995 ontvangen winstuitkeringen op aandelen en winstbewijzen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 1994
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn,
w
A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de negenentwintigste december 1994
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager