Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (wegnemen knelpunten leerlinggebonden financiering en opheffen landelijke commissie toezicht indicatiestelling)

 

Wet van 27 september 2007 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke commissie toezicht indicatiestelling
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om onder meer enkele onvolkomenheden in de wetgeving over en praktische knelpunten bij leerlinggebonden financiering weg te nemen, de landelijke commissie toezicht indicatiestelling op te heffen en het toezicht op de regionale expertisecentra bij uitsluiting te beleggen bij de Inspectie van het onderwijs;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel V
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering).]

Artikel VI
1
De samenwerkingsafspraken, bedoeld in artikel 71c, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, zoals dat luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel P, die tot een aanspraak tot bekostiging hebben geleid, worden, voor zover zij gelden na het tijdstip van inwerkingtreding van genoemd onderdeel, aangemerkt als een samenwerkingsovereenkomst in de zin van artikel 71c van de Wet op de expertisecentra.
2
Binnen twee weken na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel P, zendt het bevoegd gezag aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een opgave van het aantal leerlingen op 1 oktober 2007 dat afkomstig is van een residentiƫle instelling. Voor zover van toepassing zendt het bevoegd gezag eveneens, overeenkomstig de eerste volzin, een opgave van het desbetreffende aantal leerlingen op 16 januari 2008 ten behoeve van een aanvullende bekostiging voor personeelskosten bij aanzienlijke tussentijdse toename van het aantal leerlingen op grond van het Besluit bekostiging WEC. De in de eerste en tweede volzin bedoelde opgave geschiedt ten behoeve van de bekostiging voor het schooljaar dat het genoemde onderdeel voor het eerst van toepassing is.

Artikel VII
De in artikel I, onderdelen P, S, voor wat betreft artikel 117, zevende lid, van de Wet op de expertisecentra, en T, opgenomen wijzigingen zijn voor de eerste maal van toepassing op de bekostiging van het schooljaar 2008-2009.

Artikel VIII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen, onderdelen of leden van onderdelen van de verschillende artikelen, verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
?s-Gravenhage, 27 september 2007
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit G. Verburg
Uitgegeven de twintigste november 2007
De Minister van Justitie
e
M. H. Hirsch Ballin