Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (technische aard)

 

Wet van 16 september 1999, houdende wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wijzigingen van technische aard aan te brengen in enige belastingwetten en daarmee samenhangende wetten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel III
[Wijzigt de Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998).]

Artikel IV
[Wijzigt de Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999).]

Artikel V
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet herziening fiscale procesrecht en de Meststoffenwet. ]

Artikel VII
Indien de Wet van 29 oktober 1998, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht) (Stb. 621) in werking treedt, gelden voor de leden en de plaatsvervangende leden van de Tariefcommissie die zijn benoemd voor de inwerkingtreding van die wet en die niet voldoen aan de in artikel 2, tweede lid, van de Tariefcommissiewet, zoals dat luidt na de inwerkingtreding van de genoemde wet van 29 oktober 1998, gestelde opleidingseisen, deze eisen niet, zo nodig met terugwerkende kracht tot en met het tijdstip waarop de genoemde wet van 29 oktober 1998 in werking is getreden.

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet fiscale behandeling van pensioenen.]

Artikel IX
[Wijzigt de Zeevaartbemanningswet.]

Artikel X
1
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2
De artikelen I, onderdeel A, en IV werken terug tot en met 1 januari 1998. Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 1997. Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 1999.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 september 1999
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn, W. A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de dertigste september 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals