Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1994)

 

Artikel XI
1
Lichte olie als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de accijns, die bij de aanvang van 1 januari 1994 aanwezig is in of in vervoer is naar een opslagplaats, is onderworpen aan een heffing van f 110 per 1000 liter bij een temperatuur van 15°C.
2
Halfzware olie en gasolie als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns, die bij de aanvang van 1 januari 1994 aanwezig zijn in of in vervoer zijn naar een opslagplaats, zijn onderworpen aan een heffing van f 80 per 1000 liter bij een temperatuur van 15° C.
3
Aan de heffing bedoeld in het eerste lid en het tweede lid zijn niet onderworpen lichte olie als bedoeld in het eerste lid onderscheidenlijk halfzware olie en gasolie als bedoeld in het tweede lid:
a
die aanwezig zijn in een entrepot, een plaats voor tijdelijke opslag of in een accijnsgoederenplaats, dan wel in vervoer zijn daarnaar toe of in vervoer zijn naar een geregistreerd bedrijf, een niet-geregistreerd bedrijf of een belastingentrepot in een andere Lid-Staat;
b
waarvoor een vrijstelling geldt.
4
Onder opslagplaats wordt verstaan elk gebouw of terrein waar lichte olie als bedoeld in het eerste lid of halfzware olie en gasolie als bedoeld in het tweede lid voor commerciële doeleinden voorhanden zijn. Opslagplaatsen in gebruik bij een zelfde persoon worden te zamen als één opslagplaats beschouwd.
5
De eigenaar van de in een opslagplaats aanwezige of daarnaar toe in vervoer zijnde lichte olie als bedoeld in het eerste lid en halfzware olie en gasolie als bedoeld in het tweede lid is gehouden uiterlijk 7 januari 1994 aangifte te doen van de hoeveelheid van de aan de heffing onderworpen lichte olie onderscheidenlijk halfzware olie en gasolie.
6
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de aangifte.
7
De belasting is verschuldigd door degene die is gehouden tot het doen van aangifte.
8
De heffing blijft achterwege indien de te heffen belasting niet meer bedraagt dan f 200.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •