Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1994)

 

Artikel XVIII
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1994,
a
met dien verstande dat de artikelen I en II toepassing vinden nadat artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bij de aanvang van het kalenderjaar 1994 is toegepast; en
b
met uitzondering van:
1
artikel III, onderdelen B.1 en B.3, dat in werking treedt met ingang van 16 januari 1994; en
2
artikel III, onderdelen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, C.1, C.2 en D, en artikel IX, die in werking treden met ingang van 16 maart 1994; en
3
de artikelen IV, V, VII en XII, die in werking treden met ingang van 16 februari 1994; en
4
artikel VI, onderdelen A en B, en VIII, die in werking treden met ingang van 1 april 1994. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de overgangsmaatregelen in verband met de inwerkingtreding van dit onderdeel.
2
In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, treden de artikelen III, onderdelen A.1, A.2, A.3, B.1, B.3, C.1 en C.2, VI, onderdelen C.1, C.2 en D en IX, onderdelen A.1, A.2 en A.3 in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De in artikel XI alsmede de in het eerste lid, onderdeel b, onder 1° en 2° bedoelde data worden in dat koninklijke besluit naar evenredigheid aangepast aan de in dat koninklijk besluit genoemde datum.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Het Oude Loo, 24 december 1993
Beatrix
De Minister van Financiën,
w
Kok
De Staatssecretaris van Financiën,
m
J. J. van Amelsvoort
Uitgegeven de dertigste december 1993
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •