Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1996)

 

Wet van 15 december 1995 houdende wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 1996)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het kader van het belastingplan 1996 met het oog op werkgelegenheid en koopkracht in de loon- en inkomstenbelasting een aantal tariefmaatregelen te treffen, mede in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting, het arbeidskostenforfait te verhogen en faciliteiten ten behoeve van beginnende ondernemers in te voeren alsmede enkele maatregelen in de vermogensbelasting en de vennootschapsbelasting te treffen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
In artikel 53a, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 1997 in de tarieftabel het in kolom IV eerstvermelde percentage vervangen door: 6,2. Voorts wordt met ingang van dat jaar het in kolom III eerstvermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 6,2% te nemen van het in kolom II eerstvermelde bedrag en de uitkomst van die berekening naar beneden af te ronden op hele guldens. Ten slotte wordt met ingang van dat jaar het in kolom III als tweede vermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 50% te nemen van het verschil van het in kolom I eerstvermelde bedrag en het in kolom II als tweede vermelde bedrag, en de uitkomst van deze berekening naar beneden af te ronden op hele guldens en te verhogen met het op basis van de vorige volzin berekende in kolom III eerstvermelde bedrag.

Artikel IV
In artikel 53a, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 1998 in de tarieftabel het in kolom IV eerstvermelde percentage vervangen door: 4,9. Voorts wordt met ingang van dat jaar het in kolom III eerstvermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 4,9% te nemen van het in kolom II eerstvermelde bedrag en de uitkomst van die berekening naar beneden af te ronden op hele guldens. Ten slotte wordt met ingang van dat jaar het in kolom III als tweede vermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 50% te nemen van het verschil van het in kolom I eerstvermelde bedrag en het in kolom II als tweede vermelde bedrag, en de uitkomst van deze berekening naar beneden af te ronden op hele guldens en te verhogen met het op basis van de vorige volzin berekende in kolom III eerstvermelde bedrag.

Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII
In artikel 20a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 1997 in de tarieftabel het in kolom IV eerstvermelde percentage vervangen door: 6,2. Voorts wordt met ingang van dat jaar het in kolom III eerstvermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 6,2% te nemen van het in kolom II eerstvermelde bedrag en de uitkomst van die berekening naar beneden af te ronden op hele guldens. Ten slotte wordt met ingang van dat jaar het in kolom III als tweede vermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 50% te nemen van het verschil van het in kolom I eerstvermelde bedrag en het in kolom II als tweede vermelde bedrag, en de uitkomst van deze berekening naar beneden af te ronden op hele guldens en te verhogen met het op basis van de vorige volzin berekende in kolom III eerstvermelde bedrag.

Artikel VIII
In artikel 20a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 1998 in de tarieftabel het in kolom IV eerstvermelde percentage vervangen door: 4,9. Voorts wordt met ingang van dat jaar het in kolom III eerstvermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 4,9% te nemen van het in kolom II eerstvermelde bedrag en de uitkomst van die berekening naar beneden af te ronden op hele guldens. Ten slotte wordt met ingang van dat jaar het in kolom III als tweede vermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 50% te nemen van het verschil van het in kolom I eerstvermelde bedrag en het in kolom II als tweede vermelde bedrag, en de uitkomst van deze berekening naar beneden af te ronden op hele guldens en te verhogen met het op basis van de vorige volzin berekende in kolom III eerstvermelde bedrag.

Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI
Bij algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat in bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, met ingang van 1 januari 1996, onderdeel b, nummer 17 vervalt.

Artikel XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1996 met dien verstande dat:
a
artikel I, met uitzondering van onderdeel O, en artikel V toepassing vinden nadat artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bij de aanvang van het kalenderjaar 1996 is toegepast;
b
artikel I, onderdeel O, terugwerkt tot en met 1 januari 1995;
c
de artikelen II en VI toepassing vinden nadat de artikelen I en V zijn toegepast;
d
bij Koninklijk Besluit kan worden bepaald dat de artikelen II, III, IV, VI, VII en VIII niet in werking treden;
e
artikel IX in werking treedt met ingang van 1 januari 1997.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 december 1995
Beatrix
De Minister van Financiƫn,
g
Zalm
De Staatssecretaris van Financiƫn,
w
A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de achtentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager