Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 2000)

 

Artikel XXIII
1
Indien door de Commissie van de Europese Gemeenschappen de in de artikelen 8, aanhef en onderdeel h, 17, 18, derde lid, 18a, 36i, zesde lid, en 36r van de Wet belastingen op milieugrondslag, alsmede de in artikel III van de Wet van 23 december 1994 in verband met het verlengen van een tijdelijke verfijning in de Wet belastingen op milieugrondslag, opgenomen regelingen als gevolg van de in dit wetsvoorstel opgenomen tariefverhogingen in de grondwaterbelasting, de afvalstoffenbelasting en de regulerende energiebelasting, geheel of gedeeltelijk als ongeoorloofde steun in de zin van artikel 87 EG worden aangemerkt, worden bij ministeriële regeling de in vorenbedoelde artikelen opgenomen regelingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 zodanig aangepast dat zij in overeenstemming zijn met het door de Commissie uitgesproken oordeel.
2
Na de plaatsing in de Staatscourant van een krachtens het eerste lid vastgestelde ministeriële regeling wordt een voorstel van wet tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag zo spoedig mogelijk bij de Staten-Generaal ingediend. Dit voorstel van wet strekt tot vervanging van de in het eerste lid bedoelde ministeriële regeling. Indien het voorstel wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers der Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de ministeriële regeling onverwijld ingetrokken. Wordt het voorstel tot wet verheven, dan wordt de ministeriële regeling ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van die wet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •