Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (invoering nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging)

 

Wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 te wijzigen in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor de beveiliging van personen en voor de bewaking en de beveiliging van objecten en diensten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.]

Artikel II
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zendt in overeenstemming met Onze Minister van Defensie en Onze Minister van Justitie binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 2 november 2006
Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken ,J. P. Balkenende
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,J. W. Remkes
De Minister van Defensie ,H. G. J. Kamp
De Minister van Justitie ,E. M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de achtentwintigste november 2006
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin