Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie spaarrenterichtlijn)

 

Wet van 18 december 2003 tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie spaarrenterichtlijn)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting 2001 dienen te worden aangepast aan richtlijn nr. 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Pb EG L 157);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel V
1
Deze wet treedt, met uitzondering van de artikelen II tot en met IV, in werking op 1 januari 2004.
2
De artikelen II en III treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip doch niet eerder dan 1 januari 2005 en vindt voor het eerst toepassing op rentebetalingen op of na dit tijdstip.
3
Artikel IV, onderdeel A, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip doch niet eerder dan 1 januari 2011.
4
Artikel IV, onderdeel B, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
5
Artikel IV, onderdelen C en D, treedt in werking 24 maanden na de inwerkingtreding van de artikelen II en III.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 2003
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn , J. G. Wijn
Uitgegeven de negenentwintigste december 2003
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner