Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg)

 

Artikel VII
1
Een verzoek om een machtiging als bedoeld in artikel 261, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, geldt met ingang van dat tijdstip als een verzoek om een machtiging als bedoeld in artikel 29b van de Wet op de jeugdzorg.
2
Een machtiging als bedoeld in artikel 261, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek verleend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, geldt met ingang van dat tijdstip als machtiging als bedoeld in artikel 29b van de Wet op de jeugdzorg.
3
Een machtiging als bedoeld in het tweede lid, wordt ten uitvoer gelegd in een justitiële jeugdinrichting als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, tenzij de stichting die heeft vastgesteld dat de jeugdige is aangewezen op verblijf, heeft vastgesteld dat de jeugdige in een accommodatie als bedoeld in artikel 29k eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg moet worden geplaatst. Ook een machtiging die volgt op een machtiging als bedoeld in het tweede lid, kan, onverminderd het vierde lid en artikel 29k, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg, ten uitvoer worden gelegd in een justitiële jeugdinrichting.
4
Een machtiging als bedoeld in artikel 29b, eerste lid, of artikel 29c, van de Wet op de jeugdzorg kan, in afwijking van artikel 29k, eerste lid en onverminderd het tweede lid van dat artikel, tot 1 januari 2010 ten uitvoer worden gelegd in een justitiële jeugdinrichting als bedoeld in het derde lid, indien er geen plaats is in een accommodatie als bedoeld in artikel 29k, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg. In een dergelijk geval is het derde lid van overeenkomstige toepassing.
5
In de gevallen, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid, zijn de paragrafen 3, 4 en 5 van Hoofdstuk IVA van de Wet op de jeugdzorg niet van toepassing. In die gevallen zijn de bij of krachtens de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen gestelde regels van toepassing.
6
Tot 1 januari 2010 heeft een jeugdige, ten aanzien van wie een machtiging als bedoeld in artikel 29b, eerste lid, en artikel 29c van de Wet op de jeugdzorg geldt, in afwijking van artikel 3 van de Wet op de jeugdzorg, geen aanspraak op verblijf en de gedurende dat verblijf te verlenen jeugdzorg ingevolge de Wet op de jeugdzorg in een accommodatie als bedoeld in artikel 29k van die wet. Van 1 januari 2010 tot 1 januari 2013 heeft een jeugdige, ten aanzien van wie een machtiging als bedoeld in artikel 29b, eerste lid, en artikel 29c van de Wet op de jeugdzorg geldt, in afwijking van artikel 3 van de Wet op de jeugdzorg, een aanspraak jegens het Rijk op verblijf en de gedurende dat verblijf te verlenen jeugdzorg ingevolge de Wet op de jeugdzorg in een accommodatie als bedoeld in artikel 29k van die wet. Bij koninklijk besluit kan een later tijdstip dan dat bedoeld in de eerste en tweede volzin worden bepaald.
7
De zorgaanbieder bij wie, tussen het tijdstip van inwerkingtreding van de wet en het einde van de periode, bedoeld in het zesde lid, tweede volzin, een machtiging als bedoeld in artikel 29b, eerste lid, of artikel 29c van de Wet op de jeugdzorg ten uitvoer wordt gelegd, wordt voor het verblijf van de jeugdige en de gedurende dat verblijf aan de jeugdige verleende jeugdzorg door Onze Minister voor Jeugd en Gezin gesubsidieerd. Bij regeling van Onze Minister voor Jeugd en Gezin worden regels gesteld ten aanzien van deze subsidies. Deze regels kunnen betrekking hebben op de onderwerpen, genoemd in artikel 39, eerste lid.
8
Gedurende de periode, bedoeld in het zesde lid, eerste volzin, zijn de artikelen 47 en 48 van toepassing op verblijf en de gedurende dat verblijf te verlenen jeugdzorg in een accommodatie als bedoeld in artikel 29k van de Wet op de jeugdzorg. Gedurende de periode waarin het zevende lid van toepassing is, neemt de Inspectie jeugdzorg, in afwijking van artikel 47, vierde lid, van de Wet op de jeugdzorg ten aanzien van onderzoeken betreffende de jeugdzorg die wordt verleend in een accommodatie als bedoeld in artikel 29k, eerste lid, van die wet de aanwijzingen van Onze Minister voor Jeugd en Gezin in acht en brengt zij, in afwijking van het achtste lid van dat artikel, verslag uit aan Onze Minister voor Jeugd en Gezin.
9
Gedurende de periode waarin het zevende lid van toepassing is berust de zorg die in artikel 57, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg is opgedragen aan gedeputeerde staten bij Onze Minister voor Jeugd en Gezin.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •