Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

 

Wet van 19 april 1999 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een reorganisatie van het openbaar ministerie tot stand te brengen, teneinde het openbaar ministerie in staat te stellen zijn taken en bevoegdheden op adequate wijze uit te oefenen, alsmede dat het wenselijk is binnen het openbaar ministerie een landelijk parket in te stellen, teneinde de kwaliteit van de opsporing en de vervolging van ernstige vormen van criminaliteit te verbeteren, en dat het in verband daarmee gewenst is de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel III
[Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op de studiefinanciering.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet van 16 augustus 1951 (Stb. 386) tot openstelling van rechterlijke betrekkingen, advocatuur en notariaat voor bepaalde groepen van Indische juristen, notarissen en candidaat-notarissen.]

Artikel VII
[Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wetboek van Strafvordering.]

Artikel IX
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel X
[Wijzigt de Arbeidswet 1919.]

Artikel XI
[Wijzigt de Pachtwet.]

Artikel XII
[Wijzigt de Vreemdelingenwet.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel XIV
[Wijzigt de Wet bescherming staatsgeheimen 1951.]

Artikel XV
[Wijzigt de Algemene wet op het binnentreden.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel XVII
[Wijzigt de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.]

Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.]

Artikel XIX
[Wijzigt de Wet oorlogsstrafrecht.]

Artikel XX
[Wijzigt de Wet tarieven in strafzaken.]

Artikel XXI
[Wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel XXII
[Wijzigt de Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel XXIII
[Wijzigt de Wetboek van Strafrecht.]

Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet op de samenstelling op de burgerlijke gerechten.]

Artikel XXV
[Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak.]

Artikel XXVI
[Wijzigt de Ambtenarenwet.]

Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel XXVIII
[Wijzigt de Wetboek van Militair Strafrecht.]

Artikel XXIX
De tekst van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren worden in het Staatsblad geplaatst.

Artikel XXX
1
De benoemingen van de procureurs-generaal bij de gerechtshoven worden van rechtswege gewijzigd in een benoeming tot procureur-generaal, lid van het College van procureurs-generaal. Zij worden als zodanig niet beëdigd en geïnstalleerd.
2
De benoemingen van de plaatsvervangende procureurs-generaal bij de gerechtshoven worden van rechtswege gewijzigd in een benoeming tot advocaat-generaal in de rang van hoofdadvocaat-generaal en met de titel hoofd van het ressortsparket. Zij worden als zodanig niet beëdigd en geïnstalleerd.

Artikel XXXI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Hongkong, 19 april 1999
Beatrix
De Minister van Justitie, A. H. Korthals
Uitgegeven de zevenentwintigste mei 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals