Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)

 

Artikel IV
1
Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht vindt gedurende drie jaren na de datum van inwerkingtreding van deze wet geen toepassing ten aanzien van geschillen die geen betrekking hebben op het verzekerd zijn of de verschuldigde premie, op grond van:
a
de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering,
b
de Ziektewet,
c
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, met uitzondering van de artikelen 57, 57a en 58,
d
de Toeslagenwet over de toeslag op een uitkering op grond van de in de onderdelen a tot en met c genoemde wetten,
e
de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen,
f
de Ziekenfondswet over aanspraken op verstrekkingen of daarmee overeenkomende uitkeringen, en
g
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten over aanspraken op zorg of daarmee overeenkomende uitkeringen.
2
Indien binnen de in het eerste lid genoemde termijn een voorstel van wet is ingediend inzake de toepasselijkheid van afdeling 7.1 ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde besluiten, blijft afdeling 7.1 in ieder geval buiten toepassing totdat die wet in werking treedt, dan wel tot en met de dag waarop vaststaat dat het voorstel van wet niet tot wet zal worden verheven.
3
Indien op grond van het eerste of het tweede lid afdeling 7.1 buiten toepassing blijft, kan het bestuursorgaan in afwijking van artikel 4:12 van de Algemene wet bestuursrecht toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 van die wet achterwege laten bij een beschikking die strekt tot het vaststellen van een financiƫle verplichting of aanspraak.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •