Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand (aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip)

 

Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het inkomens- en vermogensbegrip in de Wet op de rechtsbijstand af te stemmen op het inkomens- en vermogensbegrip in de Wet inkomstenbelasting 2001;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]

Artikel IV
1
Op aanvragen om een toevoeging, die door de raad zijn ontvangen voor inwerkingtreding van deze wet is het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van deze wet van toepassing.
2
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de verlening van verdergaande rechtsbijstand, bedoeld in artikel 19, van de Wet op de rechtsbijstand.

Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 22 december 2005
Beatrix
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
Uitgegeven de twaalfde januari 2006
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner