Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)

 

Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan de Algemene wet bestuursrecht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de rechtsbijstand te wijzigen naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede die wet aan te passen aan de Algemene wet bestuursrecht;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel IA
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel II
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel V
Indien op het moment van inwerkingtreding van deze wet een belanghebbende overeenkomstig artikel 45 van de Wet op de rechtsbijstand tegen een besluit van het bureau rechtsbijstandvoorziening beroep bij de raad heeft ingesteld, is het recht dat gold voor inwerkingtreding van toepassing.

Artikel VI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 4 december 2003
Beatrix
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
Uitgegeven de zestiende december 2003
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner