Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de vermogensbelasting 1964, enz. (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)

 

Artikel IX
1
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag waarop het bij koninklijke boodschap van 24 mei 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken (Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven en in werking treedt, dan wel zo dit tijdstip vóór 1 januari 1996 zou liggen met ingang van 1 januari 1996.
2
Artikel VI is van toepassing op belastingaanslagen in de rechten van successie of schenking, indien deze betrekking hebben op gevallen waarin het overlijden, de schenking of de in artikel 45, derde lid, tweede volzin, of artikel 53, eerste lid, van de Successiewet 1956 bedoelde gebeurtenis plaatsvindt op of na het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet, dan wel zo dit tijdstip vóór 1 januari 1996 ligt, op gevallen waarin het overlijden, de schenking of de in artikel 45, derde lid, tweede volzin, of artikel 53, eerste lid, van de Successiewet 1956 bedoelde gebeurtenis op of na 1 januari 1996 heeft plaatsgevonden, met ingang van 1 januari 1996, zomede op belastingaanslagen die betrekking hebben op gevallen waarin op of na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet krachtens schenking wordt verkregen ten gevolge van de vervulling van een voorwaarde, dan wel zo dit tijdstip vóór 1 januari 1996 ligt, met ingang van 1 januari 1996 op gevallen waarin op of na 1 januari 1996 krachtens schenking is verkregen ten gevolge van de vervulling van een voorwaarde.
3
In afwijking van het eerste lid treedt artikel II, onder C.2, onderdeel d, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
4
In afwijking in zoverre van het eerste lid werken de artikelen III, onderdelen A, B.2 en B.3, en VII terug tot en met 31 maart 1995, 18.00 uur.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën,
w
A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de achtentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •