Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo

 

Artikel III OVERGANGSBEPALING VERGOEDINGEN
1
Voor zover toepassing is gegeven aan artikel 96, vijfde lid, van de Wet op het basisonderwijs onderscheidenlijk artikel 93, vijfde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals deze artikelen luidden op de dag voor inwerkingtreding van deze wet:
a
vindt de vergoeding waarop tot die dag aanspraak bestaat, plaats overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 100, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs onderscheidenlijk artikel 97, derde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals deze luidden op die dag, en
b
dient het bevoegd gezag dat de vergoeding krachtens het onder a bepaalde ontvangt, de met die vergoeding samenhangende verplichtingen te voldoen.
2
Indien in het geval, bedoeld in de aanhef van het eerste lid, de vergoeding voor de kosten van de materiƫle instandhouding waarop de programma's van eisen, bedoeld in artikel 93, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het basisonderwijs onderscheidenlijk artikel 90, eerste lid, onderdeel a, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, betrekking hebben, door het Rijk is verstrekt aan het bevoegd gezag dat geen eigenaar is van een schoolgebouw, draagt dat bevoegd gezag die vergoeding, onder aftrek van de reeds bestede gelden en voor zover die vergoeding niet op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 96, vierde lid, van de Wet op het basisonderwijs onderscheidenlijk artikel 93, vierde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs bij dat bevoegd gezag dient te blijven, binnen 3 maanden na de inwerkingtreding van deze wet over aan de eigenaar van het schoolgebouw.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •