Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs enz. (regelingen i.v.m. invoering FBS)

 

Wet van 3 december 1992, houdende wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het leerlingwezen en de Wet op de onderwijsverzorging in verband met onder meer de invoering van de mogelijkheid van bestuursaanstelling, het decentraal georganiseerd overleg, de invoering van de mogelijkheid van centrale diensten en de uitbreiding van de bevoegdheden van de commissies van beroep (regelingen i.v.m. invoering FBS)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wettelijke belemmeringen voor de mogelijkheid van bestuursaanstelling weg te nemen;
Overwegende dat het tevens wenselijk is de wettelijke bepalingen aan te vullen die betrekking hebben op georganiseerd overleg op schoolniveau;
Overwegende dat het voorts wenselijk is de bevoegde gezagsorganen in staat te stellen rechtspersonen op te richten ten behoeve van centrale dienstverlening;
Overwegende dat het verder wenselijk is de bevoegdheden van de commissies van beroep uit te breiden in verband met de invoering van het formatiebudgetsysteem in het primair en voortgezet onderwijs;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII [Vervallen per 30-07-1993]

Artikel XIII [Vervallen per 30-07-1993]

Artikel XIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV Overgangsbepaling bestuursaanstelling
Zolang het bevoegd gezag niet de keuze voor benoeming in algemene dienst, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 34, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra of artikel 39a, eerste lid, of 154, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs heeft gemaakt, blijft de aanstelling dan wel de benoeming bij een of meer scholen voor het personeel gehandhaafd.

Artikel XVI Evaluatie bestuursaanstelling
1
Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij brengen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van de mogelijkheid van bestuursaanstelling, het decentraal georganiseerd overleg, de invoering van de mogelijkheid van centrale diensten en de uitbreiding van de bevoegdheden van de commissies van beroep verslag uit aan de beide Kamers der Staten-Generaal over de mate waarin bevoegde gezagsorganen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid van benoeming van personeel in algemene dienst, bedoeld in artikel 20a van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256), artikel 28a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614) en artikel 39a van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552).
2
Het bevoegd gezag van een uit 's Rijks kas bekostigde school voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voor voortgezet onderwijs geeft Onze voornoemde ministers alle inlichtingen die deze voor de vaststelling van het in het eerste lid bedoelde verslag verlangen.

Artikel XVII Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, doch voor wat betreft de artikelen I, II en III met ingang van 1 augustus 1992, met uitzondering van artikel III, onderdelen M en N, die in werking treden met ingang van 1 januari 1993. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 1992, treden de artikelen I, II en III, in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met uitzondering van artikel III onderdelen M en N, die in werking treden met ingang van 1 januari 1993.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 december 1992
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
j
Wallage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
p
Bukman
Uitgegeven de twee├źntwintigste december 1992
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin