Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO enz. (opnemen document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs)

 

Wet van 14 februari 1997, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het opnemen van een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is wettelijke regelen te stellen gericht op het bevorderen van evenredige arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in het onderwijs voor wat betreft de deelname van vrouwen in leidinggevende functies;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel II WIJZIGING VAN DE WET OP DE EXPERTISECENTRA
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel III WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel IV WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel V WIJZIGING VAN DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel VI OVERGANGSREGELING
Een document als bedoeld in de artikelen I tot en met V wordt in geval van ondervertegenwoordiging voor de eerste maal opgesteld binnen 1 jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel VII EVALUATIE
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zendt in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij binnen 7 jaren na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VIII INWERKINGTREDING
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Lech, 14 februari 1997
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen
Uitgegeven de zesde maart 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager