Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)

 

Artikel IL VERGOEDING VOOR MATERIËLE INSTANDHOUDING SPECIALE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS IN DE PERIODE 1 AUGUSTUS 1998 TOT EN MET 31 DECEMBER 1999
1
Voor de periode van 1 augustus 1998 tot en met 31 december 1998 wordt de vergoeding voor de materiële instandhouding voor speciale scholen voor basisonderwijs in afwijking van artikel 92 van de Wet op het primair onderwijs bepaald met toepassing van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de daarop gebaseerde algemeen verbindende voorschriften en terzake vastgestelde beleidsregels, zoals deze luidden op 31 juli 1998. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1997 onderscheidenlijk, bij toepassing van artikel 97, zevende lid, van laatstgenoemde wet op 16 januari 1998 was ingeschreven bij de afzonderlijke soorten speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder i, l en o, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs van de school, scholengemeenschap of delen daarvan waaruit de desbetreffende school is ontstaan.
2
De eerste volzin van het eerste lid is onverminderd artikel 89, vijfde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals deze luidde op 31 juli 1998 van overeenkomstige toepassing op de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999 met dien verstande dat
a
de bedragen in de programma's van eisen worden aangepast overeenkomstig artikel 89, zesde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals deze luidde op 31 juli 1998 en
b
de programma's van eisen voor de afzonderlijke soorten speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder i, l en o van die wet worden samengevoegd tot programma's van eisen die gelden voor alle speciale scholen voor basisonderwijs.
3
Voor de in het tweede lid bedoelde periode wordt uitgegaan van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1998 onderscheidenlijk, bij toepassing van artikel 97, zevende lid, van laatstgenoemde wet op 16 januari 1999 was ingeschreven bij de speciale school voor basisonderwijs.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •