Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)

 

Artikel XLIV OVERDRACHTSVERPLICHTING FORMATIEREKENEENHEDEN
1
Indien het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs in enig schooljaar over onvoldoende formatierekeneenheden beschikt om de dienstbetrekking in stand te houden met een personeelslid met een werkgelegenheidsgarantie, dan draagt het bevoegd gezag van alle scholen in een samenwerkingsverband, dan wel, indien verschillende bevoegde gezagsorganen samenwerken in het verband, het bestuur van de centrale dienst van het verband het equivalent van het tekort aan formatierekeneenheden over aan het bevoegd gezag van eerstgenoemde school.
2
De verplichting, bedoeld in het eerste lid, heeft maximaal betrekking op de zorgformatie voor de basisscholen en de eventuele overgangsformatie, bedoeld in artikel XLV, tweede lid, waarop aanspraak bestaat in het desbetreffende schooljaar, vermeerderd met de eventuele overgangsformatie, bedoeld in artikel XLVI, waarop aanspraak bestaat in het desbetreffende schooljaar of, indien niet is voldaan aan de voorwaarde, bedoeld in het tweede lid onder b, van dat artikel, aanspraak zou hebben bestaan indien daaraan wel zou zijn voldaan. Artikel 96c1, zesde en zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs is van overeenkomstige toepassing.
3
Indien het bevoegd gezag van alle scholen in een samenwerkingsverband, dan wel, indien verschillende bevoegde gezagsorganen samenwerken in het verband, het bestuur van de centrale dienst van het verband tevens formatie overdraagt op grond van artikel 96c1, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, dan wordt die formatie voor de toepassing van het tweede lid in mindering gebracht op de zorgformatie voor de basisscholen en de eventuele overgangsformatie, bedoeld in artikel XLV, tweede lid. Indien de op grond van eerstgenoemd artikellid overgedragen formatie meer bedraagt dan de genoemde zorgformatie en eventuele overgangsformatie, dan blijft het meerdere voor de toepassing van het tweede lid buiten beschouwing. Indien de overdracht van formatie, bedoeld in de eerste volzin, plaatsvindt met toepassing van artikel 96c1, vierde lid, tweede volzin, van de Wet op het primair onderwijs, dan wordt ter uitvoering van de eerste volzin uitgegaan van de formatie welke zonder die toepassing overgedragen had moeten worden.
4
Het reglement, bedoeld in artikel 13c van de Wet op het primair onderwijs, bepaalt de wijze waarop de omvang wordt vastgesteld van het tekort, bedoeld in het eerste lid, respectievelijk van het aandeel van de onderscheiden basisscholen in de overdracht van formatierekeneenheden als bedoeld in dat lid.
5
Artikel 96c1, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel XLV, vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •