Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)

 

Artikel XXXV VOORTZETTING DIENSTVERBAND PERSONEEL LOM/MLK/IOBK/ZMLK PER 1 AUGUSTUS 1998
1
Het dienstverband tussen het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap als bedoeld in artikel XXXIII, eerste juncto derde lid, en een personeelslid dat op 31 juli 1998 in dienst is bij dat bevoegd gezag wordt met ingang van 1 augustus 1998 voortgezet door het bevoegd gezag van de speciale school voor basisonderwijs die uit eerstgenoemde school of scholengemeenschap is ontstaan, ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor de speciale school voor basisonderwijs voor zover
a
het dienstverband gezien de op 31 juli 1998 geldende rechten en verplichtingen op 1 augustus 1998 zou zijn gehandhaafd, en
b
het personeelslid op 31 juli 1998 werkzaam was
1
binnen het speciaal onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden of moeilijk lerende kinderen van eerstgenoemde school of scholengemeenschap of de daaraan verbonden afdeling voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters,
2
binnen het voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden of moeilijk lerende kinderen van eerstgenoemde school of scholengemeenschap en met toepassing van de afvloeiingsregeling, bedoeld in hoofdstuk I-G van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, met ingang van 1 augustus 1998 werkzaam zal zijn voor de speciale school voor basisonderwijs, of
3
binnen een afdeling voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van eerstgenoemde school of scholengemeenschap en met toepassing van de afvloeiingsregeling, bedoeld in hoofdstuk I-G van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel met ingang van 1 augustus 1998 werkzaam zal zijn voor de speciale school voor basisonderwijs.
2
Het dienstverband tussen het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap als bedoeld in artikel XXXIII, eerste lid, onderdeel c of d, juncto derde lid, en een personeelslid dat op 31 juli 1998 in dienst is bij dat bevoegd gezag, wordt met ingang van 1 augustus 1998 voortgezet door het bevoegd gezag van de speciale school voor basisonderwijs die uit eerstgenoemde school of scholengemeenschap is ontstaan, ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan de afdeling als bedoeld in artikel XXXVII, eerste lid, voor zover
a
het dienstverband gezien de op 31 juli 1998 geldende rechten en verplichtingen op 1 augustus 1998 zou zijn gehandhaafd, en
b
het personeelslid op 31 juli 1998 werkzaam was binnen het voortgezet speciaal onderwijs van eerstgenoemde school of scholengemeenschap.
3
Het dienstverband tussen het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap als bedoeld in artikel XXXIII, eerste juncto derde lid, waaraan een afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen is verbonden, en een personeelslid dat op 31 juli 1998 in dienst is bij dat bevoegd gezag, wordt met ingang van 1 augustus 1998 voortgezet door het bevoegd gezag van de speciale school voor basisonderwijs die uit die school of scholengemeenschap is ontstaan, ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan de afdeling als bedoeld in artikel XXXIII, tweede lid, voor zover
a
het dienstverband gezien de op 31 juli 1998 geldende rechten en verplichtingen op 1 augustus 1998 zou zijn gehandhaafd, en
b
het personeelslid op 31 juli 1998 werkzaam was binnen eerstgenoemde afdeling.
4
De voortzetting per 1 augustus 1998 van een dienstverband als bedoeld in de voorgaande leden geschiedt zoveel mogelijk met inachtneming van de rechten en verplichtingen die onder de werking van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs per die datum in dat dienstverband zouden hebben gegolden en, voor wat betreft personeelsleden als bedoeld in het eerste lid, onverminderd de artikelen XLI tot en met XLIII en artikel XLVII.
5
In afwijking van het eerste tot en met het derde lid wordt het dienstverband tussen het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap als bedoeld in die leden en de directeur van die school of scholengemeenschap met ingang van 1 augustus 1998 voortgezet door het bevoegd gezag van de speciale school voor basisonderwijs, ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan zowel de speciale school voor basisonderwijs als de daaraan verbonden afdeling, voor zover het dienstverband, gezien de op 31 juli 1998 geldende rechten en verplichtingen, op 1 augustus 1998 zou zijn gehandhaafd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •