Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen)

 

Artikel VII
1
De Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen vervalt met uitzondering van artikel 18, met dien verstande dat
a
de artikelen 3, eerste lid, 8, achtste lid, 13 en 14, vijfde lid, van die wet van toepassing blijven op de scholen waarvoor die wet gold en
b
die wet, onverminderd hetgeen in de volgende artikelleden is bepaald, van toepassing blijft op geschillen met betrekking tot haar toepassing die op de datum voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze wet aanhangig waren of na die datum binnen de beroepstermijn aanhangig zijn gemaakt.
2
Een school voor basisonderwijs die ingevolge de artikelen 74 tot en met 90 van de Wet op het primair onderwijs zoals luidend op de datum voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze wet is opgenomen in een door gedeputeerde staten goedgekeurd plan van nieuwe scholen voor de schooljaren 1992-1993, 1993-1994 en 1994-1995, komt voor bekostiging in aanmerking indien de school in dat plan is opgenomen met als jaar van aanvang van de bekostiging het schooljaar 1992-1993 en het onderwijs uiterlijk in het schooljaar 1993-1994 een aanvang heeft genomen. Zodra de bekostiging van de school een aanvang kan nemen, doet Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.
3
Indien een onherroepelijk geworden beslissing in beroep, ingesteld in verband met een plan van nieuwe scholen op grond van de Wet op het primair onderwijs zoals luidend op de datum voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze wet, strekt tot opneming van een basisschool in het eerstvolgende plan, brengt Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen deze school voor bekostiging in aanmerking voor het eerste schooljaar van de planperiode waarop een ingevolge de Wet op het primair onderwijs zoals luidend op de datum voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze wet vast te stellen plan betrekking zou hebben gehad. Zodra de bekostiging van de school een aanvang kan nemen, doet Onze minister daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.
4
Indien tegen een beslissing van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen ingevolge de Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen beroep is ingesteld en de beslissing in beroep dan wel het daaropvolgende besluit van Onze minister strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van een basisschool, komt deze school voor bekostiging in aanmerking indien het onderwijs uiterlijk is aangevangen in het tweede jaar volgend op het jaar waarin de beslissing in beroep onderscheidenlijk het besluit van Onze minister werd genomen. Zodra de bekostiging van de school een aanvang kan nemen, doet Onze minister daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •