Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen)

 

Artikel XX
1
In afwijking van artikel 153 juncto de artikelen 154 tot en met 157 van de Wet op het primair onderwijs zoals gewijzigd door deze wet, wordt met ingang van 1 augustus 1996 de bekostiging van een bijzondere school beëindigd of een openbare school opgeheven indien het aantal leerlingen van die school, berekend overeenkomstig artikel 151 van de Wet op het primair onderwijs, in de schooljaren 1993-1994 en 1994-1995 niet voldoet aan de voor die school geldende getalsnorm, bedoeld in artikel 153 juncto de artikelen 154 tot en met 157 van de Wet op het primair onderwijs zoals gewijzigd door deze wet. In het geval, bedoeld in de eerste volzin, wordt de bekostiging van een bijzondere school niet beëindigd of wordt een openbare school niet opgeheven met ingang van 1 augustus 1996 indien het aantal leerlingen, berekend overeenkomstig artikel 151 van de Wet op het primair onderwijs, op 1 oktober 1995 voldoet aan de voor die school geldende getalsnorm, bedoeld in artikel 153 juncto de artikelen 154 tot en met 157 van de Wet op het primair onderwijs zoals gewijzigd door deze wet.
2
Op geschillen met betrekking tot de voortzetting of beëindiging van de bekostiging van een bijzondere school dan wel de instandhouding of opheffing van een openbare school die ingevolge de op de datum voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze wet geldende voorschriften bij de Kroon aanhangig zijn of worden gemaakt, blijven de artikelen 153 en 160 van de Wet op het primair onderwijs van toepassing zoals luidend op die datum.
3
Indien Onze minister ten aanzien van een bijzondere school onderscheidenlijk gedeputeerde staten ten aanzien van een openbare school na de datum voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze wet opnieuw in de zaak moet voorzien met inachtneming van een uitspraak van de Kroon in een geschil als bedoeld in het tweede lid, zijn met betrekking tot het door Onze minister onderscheidenlijk door gedeputeerde staten te nemen besluit de artikelen 153 en 160 van de Wet op het primair onderwijs van toepassing zoals luidend op die datum.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •