Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (versnelde invoering toets nieuwe opleiding)

 

Wet van 30 januari 2003 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met versnelde invoering toets nieuwe opleiding
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is slechts nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs te laten starten die een toets nieuwe opleiding met positief gevolg hebben ondergaan;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel II
1
De voordracht voor het koninklijk besluit waarbij het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel H, van de wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs (Stb. 302) wordt vastgesteld, wordt niet eerder gedaan dan nadat de toetsingskaders, bedoeld in artikel 5a.8, zevende lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en de beleidsregels, bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, van die wet, zijn vastgesteld.
2
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs).]

Artikel III
1
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 september 2002.
2
Artikel I, onderdelen A en B, heeft voor het verzorgen van een nieuwe opleiding voor het eerst betrekking op het studiejaar 2004-2005.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 januari 2003
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
a
D. S. M. Nijs
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
b
J. Odink
Uitgegeven de vijfentwintigste februari 2003
De Minister van Justitie,
j
P. H. Donner