Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Wet op de studiefinanciering (uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen)

 

Wet van 2 april 1998, houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is uitvoering te geven aan in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen, waartoe wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering noodzakelijk is;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel IA
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel II [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de studiefinanciering.]

Artikel IIIa [Vervallen per 01-03-2005]

Artikel IV [Vervallen per 03-08-2005]

Artikel V [Vervallen per 03-08-2005]

Artikel VI [Vervallen per 03-08-2005]

Artikel VII [Vervallen per 03-08-2005]

Artikel VIIa [Vervallen per 03-08-2005]

Artikel VIII [Vervallen per 03-08-2005]

Artikel VIIIa [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel VIIIb [Vervallen per 03-08-2005]

Artikel VIIIc [Vervallen per 03-08-2005]

Artikel VIIId [Vervallen per 03-08-2005]

Artikel IX
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september 1998, met dien verstande dat de bepalingen, genoemd in het tweede tot en met negende lid, in werking treden met ingang van de in die leden vermelde tijdstippen.
2
Uitsluitend met het oog op de toepassing van de artikelen VIIIb en VIIIc werkt artikel I onderdelen P en Pa betreffende de artikelen 7.7 en 7.7a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, terug tot en met 1 januari 1998.
3
Artikel I onderdeel N onder 2 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 september 1997.
4
Artikel I onderdelen CC en EE treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
5
Artikel I onderdeel T voor zover het betreft artikel 7.9f van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en artikel III onderdeel C voor zover het betreft artikel 9, lid 1f, van de Wet op de studiefinanciering, en onderdeel J, treden in werking met ingang van 1 juni 1998.
6
Artikel I, onderdeel FFFa, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 19 maart 1997 wat betreft de openbare universiteiten en tot en met 11 juli 1997 wat betreft de Open Universiteit.
7
Artikel Ia treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De voordracht voor dit koninklijk besluit wordt niet eerder gedaan dan nadat uit het evaluatieverslag, bedoeld in artikel VIIId, blijkt dat de duale opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 7.7a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in een behoefte voorzien en de Tweede Kamer der Staten-Generaal te kennen heeft gegeven daarmee in te stemmen.
8
Artikel VIIa treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1997.
9
De artikelen VIII, VIIIb en VIIIc treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 april 1998
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, J. M. M. Ritzen
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen
Uitgegeven de zestiende april 1998
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager