Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)

 

Wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te wijzigen in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wijzigingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel II Wijzigingen in de Wet op het onderwijstoezicht
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel III Wijzigingen in de WHW als gevolg van de Wet op het onderwijstoezicht
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel IIIa
Vervallen

Artikel IIIb Wijzigingen in de WHW als gevolg van de invoering van het onderwijsnummer
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.]

Artikel IV Wijziging WSF 2000
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel IVa Wijziging WTOS
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel V Herplaatsing Wet op het onderwijstoezicht
De tekst van de Wet op het onderwijstoezicht wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de nummering van de artikelen en hoofdstukken opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen en hoofdstukken met de nieuwe nummering in overeenstemming.

Artikel VI Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en waarbij artikel I, onderdelen H, voor wat betreft artikel 6.3, en O, kan terugwerken tot en met 12 september 2002 en artikel I, onderdeel O, eerst van toepassing kan zijn op opleidingen die starten met ingang van het studiejaar 2004-2005.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 6 juni 2002
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, L. M. L. H. A. Hermans
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i., W. A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de achttiende juni 2002
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals