Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs)

 

Wet van 3 april 2003 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs, in hoofdzaak in verband met uitzendkrachten in het onderwijs (regeling uitzendkrachten in het onderwijs)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is, expliciet te regelen dat aan de benoemingsvereisten ook moet worden voldaan ten aanzien van personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld bij een school voor basisonderwijs, voor (voortgezet) speciaal onderwijs of voor voortgezet onderwijs, of bij een instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs;
dat het in verband daarmee noodzakelijk is de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs te wijzigen;
dat het tevens wenselijk is, bepaalde beslissingen over aanvang van de bekostiging in de Wet op het voortgezet onderwijs te harmoniseren met beslissingen waarbij beroep in één instantie is geregeld;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wijziging Wet op het primair onderwijs
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel II Wijziging Wet op de expertisecentra
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel III Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel IV Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel V Wijziging Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
[Wijzigt de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs.]

Artikel VI Vervallen onderdelen artikel III in verband met vervallen Deel II Wet op het voortgezet onderwijs
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VII Vervallen artikel V in verband met intrekken Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VIII Afhandeling lopende bezwaren en beroepen aanvang bekostiging Wet op het voortgezet onderwijs
1
Op geschillen die in bezwaar, beroep of hoger beroep aanhangig zijn of binnen de bezwaar- dan wel beroepstermijn of verschoonbaar daarbuiten aanhangig worden gemaakt tegen besluiten die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet door Onze in de Wet op het voortgezet onderwijs bedoelde Minister zijn genomen op grond van titel III, Afdeling I, van die wet, voor zover tegen deze besluiten geen beroep openstond op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, blijven de op dat tijdstip geldende voorschriften van toepassing. De eerste volzin is hangende het bezwaar, beroep of hoger beroep van overeenkomstige toepassing op de bevoegdheid tot het intrekken en vervangen van besluiten die tot de in die volzin bedoelde geschillen hebben geleid.
2
Artikel 72 van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III, onderdeel M, van deze wet, blijft van toepassing naar aanleiding van uitspraken in geschillen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel IX Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 april 2003
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, M. J. A. van der Hoeven
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, B. J. Odink
Uitgegeven de dertiende mei 2003
De Minister van Justitie,
j
P. H. Donner