Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vervanging basisvorming door nieuwe regeling voor de onderbouw )(regeling onderbouw VO)

 

Wet van 29 mei 2006 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs inzake vervanging van de basisvorming door een nieuwe regeling voor de onderbouw (regeling onderbouw VO)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, de regeling voor de basisvorming in de Wet op het voortgezet onderwijs te vervangen door een nieuwe regeling voor de onderbouw, waarbij de mogelijkheden worden vergroot voor vari√ęteit in het traject tussen de bovenbouw van het primair onderwijs en de vervolgtrajecten in de verschillende schoolsoorten in het voortgezet onderwijs, evenals de ruimte voor scholen bij het inrichten van onderwijsprogramma?s in de onderbouw van het voortgezet onderwijs;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel II Wijzigingen in verband met de Wet BIO
[Wijzigt deze wet.]

Artikel IIa Wijzigingen in verband met het wetsvoorstel aanpassing profielen tweede fase vwo en havo
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo).]

Artikel III Overgangsbepaling bevoegdheden combinatievakken
Degene die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van artikel 9b van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. zoals luidend op de dag voor de inwerkingtreding van dit artikel bevoegd is voor een van de in dat artikel genoemde combinaties van vakken, blijft bevoegd voor de desbetreffende combinatie.

Artikel IIIa Wijziging Wet van 12 mei 2005, Stb. 288
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo).]

Artikel IIIb Wijziging wetsvoorstel aanpassing profielen tweede fase vwo en havo
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo).]

Artikel IIIc Verlenging van rechtswege beschikkingen ervaring opdoen met vernieuwing onderbouw vo
Indien toepassing wordt gegeven aan artikel IV, tweede volzin, onder 1, loopt de geldigheidsduur van beschikkingen afgegeven op grond van de beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, uitgebracht mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 8 december 2004 houdende mogelijkheden voor scholen om in het schooljaar 2005-2006 ervaring op te doen met vernieuwing van de onderbouw in het voortgezet onderwijs (vo) (Gele katern 2004, nr. 21) voor de onderdelen a en b tot het tijdstip van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 11c, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel IIId Evaluatie lichamelijke opvoeding
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen vier jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel H, van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van deze wet, voorzover het betreft lichamelijke opvoeding. In het evaluatierapport wordt in ieder geval aandacht besteed aan de omvang en schooltijd en aan de verdeling daarvan over de leerjaren voor verschillende groepen leerlingen en wordt de vraag beantwoord of lichamelijke opvoeding zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin voldoende is gewaarborgd.

Artikel IIIe Evaluatie
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de wijzigingen van artikel 33 van de Wet op het voortgezet onderwijs voor zover het betreft vakoverstijgende programmaonderdelen, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de artikelen I tot en met III van deze wet in de praktijk.

Artikel IV Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Daarbij kan tevens worden bepaald dat:
1
aan de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 11b, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, terugwerkende kracht wordt verleend tot en met 1 augustus 2006, en
2
aan artikel IIIa terugwerkende kracht wordt verleend tot en met 1 januari 2006.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 29 mei 2006
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , M. J. A.van der Hoeven
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , C. P. Veerman
Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2006
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner