Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)

 

Wet van 26 juni 2003 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met leer-werktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs leer-werktrajecten kunnen worden ingericht om te bevorderen dat deelnemers aan deze leerweg een startkwalificatie behalen in de basisberoepsopleiding van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
dat daartoe een samenhangende leerroute en een goede aansluiting van de leer-werktrajecten op het beroepsonderwijs van de Wet educatie en beroepsonderwijs, verzekerd dienen te zijn;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel II Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel IIa Tijdelijke bekostigingsregels landelijke organen
De bekostiging van de landelijke organen voor het beroepsonderwijs ten behoeve van hun taken, geregeld in artikel 10b4 van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend ingevolge artikel I, onderdeel A, van deze wet, geschiedt tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip volgens bij ministeriƫle regeling vast te stellen voorschriften.

Artikel IIb [Vervallen per 15-08-2003]

Artikel III Inwerkingtreding
1
Deze wet treedt, behoudens het bepaalde in het tweede lid, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2
Artikel IIb vervalt twee jaar na de datum waarop het in artikel I, onderdeel A, opgenomen artikel 10b4 van de Wet op het voortgezet onderwijs in werking is getreden.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 26 juni 2003
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, M. J. A. van der Hoeven
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C. P. Veerman
Uitgegeven de vijftiende juli 2003
De Minister van Justitie a.i.,
m
C. F. Verdonk