Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)

 

Artikel IV Overgangsbepalingen basisvorming
a
a
1
Een school, die aansluitend op het basisonderwijs en op grond van de Experimentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370) experimenteert, wordt met ingang van 1 augustus 1993 een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, van het schooltype waartoe de school behoorde voor de aanvang van het experiment.
2
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, vijfde lid van de Experimentenwet onderwijs kan Onze minister, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waarvoor de termijn, bedoeld in dat artikel is verstreken, goedkeuren dat die termijn wordt verlengd tot 1 augustus 1993.
3
Onze minister kan ten behoeve van een school als bedoeld in het eerste lid, met het oog op de omzetting van de school in een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, voorschriften geven omtrent de periode waarbinnen het onderwijs aan de school wordt ingericht volgens de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs, de inrichting van het onderwijs en de eindexamens. Hij kan daarbij afwijken van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 22 en 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs.
b
b
Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen draagt er zorg voor dat voor 1 augustus 1999 evaluatie plaats vindt van de invoering van basisvorming in het voortgezet onderwijs en van de invoering van kerndoelen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
c
c
Artikel 27, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs is niet van toepassing op een leerling die voor 1 augustus 1993 is aangevangen met voortgezet onderwijs.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •