Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)

 

Artikel V Overgangsbepalingen voorbereidend beroepsonderwijs
a
a
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven omtrent de gronden waarop en de procedure waarlangs kan worden afgeweken van artikel 33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het voortgezet onderwijs ten aanzien van leraren die in vaste dienst zijn verbonden aan een dagschool, bedoeld in artikel 10a van de Wet op het voortgezet onderwijs.
b
b
1
Een school voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs wordt met ingang van 1 augustus 1992 een school voor voorbereidend beroepsonderwijs met de afdeling die correspondeert met het onderwijs dat op 31 juli 1992 aan de school werd gegeven. Indien de school meer dan 1 afdeling wenst, verleent Onze minister hiervoor toestemming indien uit een ontwerp-leerplan en de -lesroosters voor de periode na de omzetting aannemelijk wordt, dat de school in staat is per afdeling dat leerlingen gedurende de cursus tenminste 24 wekelijkse lesuren onderwijs te geven in de voorgeschreven op het beroep gerichte vakken en indien kan worden aangetoond dat gedurende twee schooljaren voorafgaand aan 1 augustus 1991, met de gekozen afdelingen corresponderend onderwijs is verzorgd. Indien de tweede volzin toepassing vindt, zendt de school het ontwerp-leerplan en de -lesroosters voor een door Onze minister vast te stellen tijdstip aan de inspectie, bedoeld in artikel 113 of 114 van de Wet op het voortgezet onderwijs. Onze minister beslist voor een door hem vast te stellen tijdstip nadat hij het advies van de inspectie ingewonnen heeft. Deze termijn kan door Onze minister worden verlengd tot uiterlijk een door hem vast te stellen tijdstip. Van deze verlenging wordt mededeling gedaan aan de school.
2
Een afdeling voor individueel huishoud- en nijverheidsonderwijs wordt omgezet in een gelijksoortige afdeling voor individueel voorbereidend beroepsonderwijs.
3
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kan een school voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs met uitsluitend de vrije studierichting met ingang van 1 augustus 1992 een school voor voorbereidend beroepsonderwijs met een van de afdelingen, bedoeld in artikel 10a, tweede lid, de onderdelen h, i of j van de Wet op het voortgezet onderwijs worden. Onze minister kan afwijking van het bepaalde in de vorige volzin toestaan indien de school voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs met uitsluitend de vrije studierichting door middel van een ontwerp-leerplan en de -lesroosters voor de periode na de omzetting kan aantonen dat de school in staat is voor meerdere afdelingen de leerlingen gedurende de cursus tenminste 24 wekelijkse lesuren onderwijs te geven in de voorgeschreven op het beroep gerichte vakken.
4
Indien een school voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs naast het overig onderwijsaanbod een vrije studierichting kent komt deze vrije studierichting niet voor omzetting naar een afdeling als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs in aanmerking.
5
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan Onze minister goedkeuren dat een school voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs met uitsluitend de studierichting verzorging, met ingang van 1 augustus 1992 een school voor voorbereidend beroepsonderwijs met een van de afdelingen, bedoeld in artikel 10a, tweede lid, de onderdelen i of j van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt.
6
Ten aanzien van een scholengemeenschap waarin een school voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs is opgenomen, zijn het eerste tot en met vijfde lid van overeenkomstige toepassing.
c
c
1
Een school voor lager technisch onderwijs, onderscheidenlijk een school voor lager landbouwonderwijs wordt met inbegrip van de daaraan verbonden afdelingen respectievelijk afdeling voor individueel onderwijs met ingang van 1 augustus 1992 een school voor voorbereidend beroepsonderwijs met behoud van de afdelingen die op 31 juli 1992 op grond van de artikelen 24 en 27 van het Besluit l.b.o./l.a.v.o. (Stb. 1973, 167) aan de school waren verbonden.
2
Een school voor lager economisch en administratief onderwijs wordt met ingang van 1 augustus 1992 een school voor voorbereidend beroepsonderwijs met de afdelingen verkoop en administratie.
3
Een school voor lager middenstandsonderwijs wordt met ingang van 1 augustus 1992 een school voor voorbereidend beroepsonderwijs met een afdeling handel.
4
Een school voor lager beroepsonderwijs, aangewezen op grond van artikel 24, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, wordt met ingang van 1 augustus 1992 een school voor voorbereidend beroepsonderwijs met de afdeling, bedoeld in artikel 10a, tweede lid, onderdeel p, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
5
Ten aanzien van een scholengemeenschap waarin een school voor lager beroepsonderwijs is opgenomen, zijn het eerste tot en met het vierde lid van overeenkomstige toepassing.
6
Een school voor individueel lager beroepsonderwijs wordt met ingang van 1 augustus 1992 een school voor voorbereidend beroepsonderwijs met uitsluitend een gelijksoortige afdeling of gelijksoortige afdelingen voor individueel voorbereidend beroepsonderwijs.
d
d
Artikel 107 van de Wet op het voortgezet onderwijs is zonder onderbreking van toepassing op scholen die krachtens de onderdelen B en C van dit artikel, scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs worden.
e
e
1
De besluiten die op grond van artikel 26 van de Wet op het voortgezet onderwijs zijn genomen, volgens de op 31 juli 1992 geldende voorschriften, blijven na 31 juli 1992 van kracht, behoudens het bepaalde in het tweede lid.
2
De besluiten, bedoeld in het eerste lid, kunnen door Onze minister worden ingetrokken dan wel worden gewijzigd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •