Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)

 

Artikel IVA VERZORGING LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS
1
Tot 1 augustus 2002 kan leerwegondersteunend onderwijs, bedoeld in artikel 10e van de Wet op het voortgezet onderwijs, ten behoeve van leerlingen van een scholengemeenschap als bedoeld in artikel II, eerste lid, slechts worden verzorgd voor zover die leerlingen onderwijs volgen in een van de beroepsgerichte leerwegen, genoemd in artikel 10b van de Wet op het voortgezet onderwijs, met dien verstande dat vanaf het tijdstip waarop Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toepassing geeft aan artikel IV, eerste lid, leerwegondersteunend onderwijs in dat geval tevens kan worden verzorgd ten behoeve van leerlingen die aan die scholengemeenschap onderwijs volgen in de theoretische leerweg of de gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10 onderscheidenlijk artikel 10d van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kan het eerste lid van overeenkomstige toepassing verklaren, indien
a
artikel IV, eerste lid, ten behoeve van het bevoegd gezag van een in artikel III bedoelde school of afdeling, nog geen toepassing heeft gevonden,
b
dat bevoegd gezag op basis van artikel XIII deel uitmaakt van een samenwerkingsverband waarvan tevens ten minste een scholengemeenschap als bedoeld in artikel II, eerste lid, deel uitmaakt, en
c
het bevoegd gezag van de in onderdeel b bedoelde scholengemeenschap in overeenstemming met de bevoegde gezagsorganen in het samenwerkingsverband, een aanvraag daartoe indient bij Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •