Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)

 

Artikel VI VOORZIENING VOOR (SO)VSO-LOM-SCHOLEN I.G.V. NIET-TOEPASSING ARTIKELEN IV EN V
1
Uiterlijk tot 1 augustus 2002 kan het bevoegd gezag van een in artikel III, eerste lid, bedoelde school onderscheidenlijk van een in artikel III, tweede lid, bedoelde school ten behoeve van de daaraan verbonden afdeling voor speciaal voortgezet onderwijs, in overeenstemming met de bevoegde gezagsorganen in het samenwerkingsverband waarvan het bevoegd gezag ten aanzien van die school onderscheidenlijk van de aan die school verbonden afdeling deel uitmaakt, mededeling doen aan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dat, in afwijking van de artikelen IV en V:
a
de taken en bevoegdheden ten behoeve van de ondersteuning van het onderwijs voor leerlingen voor wie een orthopedagogische en orthodidactische benadering is geboden, worden overgedragen aan een door de bevoegde gezagsorganen in het samenwerkingsverband gezamenlijk in te stellen orgaan, en
b
de leerlingen van die school onderscheidenlijk van de aan die school verbonden afdeling worden ingeschreven aan een of meer andere scholen in het samenwerkingsverband waaraan een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs is verbonden.
De bevoegde gezagsorganen in het samenwerkingsverband kunnen gezamenlijk toestaan dat ten behoeve van de in onderdeel b bedoelde leerlingen het onderwijs tijdelijk niet wordt verzorgd door de in onderdeel b bedoelde scholen maar door het in onderdeel a bedoelde orgaan.
2
De in het eerste lid bedoelde mededeling bevat in ieder geval een omschrijving van de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde ondersteuning, en geeft in ieder geval aan op welke wijze binnen het samenwerkingsverband de leerlingen van de in artikel III, eerste lid, bedoelde school onderscheidenlijk van de in artikel III, tweede lid, bedoelde afdeling worden opgevangen door de andere bevoegde gezagsorganen. De mededeling geeft tevens aan dat ten behoeve van het personeel van de in artikel III, eerste lid, bedoelde school onderscheidenlijk van de in artikel III, tweede lid, bedoelde school voor zover werkzaam aan de aan die school verbonden afdeling adequate voorzieningen zijn getroffen bij een of meer van de bevoegde gezagsorganen in het samenwerkingsverband, dan wel bij het in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde orgaan.
3
Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften vastgesteld omtrent het eerste en tweede lid. De algemene maatregel van bestuur bevat in ieder geval voorschriften met betrekking tot:
a
de beƫindiging van de bekostiging van de in artikel III, eerste lid, bedoelde school onderscheidenlijk de in artikel III, tweede lid, bedoelde afdeling,
b
de bekostiging van de andere scholen in het samenwerkingsverband waaraan de leerlingen worden ingeschreven, en
c
de rechtspositie van het in het tweede lid bedoelde personeel, waaronder in ieder geval begrepen voorschriften met betrekking tot het behoud van de aanspraak op salariƫring conform de schaal die gold voor de functie op het tijdstip voorafgaand aan het tijdstip waarop toepassing wordt gegeven aan het eerste en tweede lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •