Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)

 

Artikel XIX AFBOUW EXAMENS EN STAATSEXAMENS OUDE STIJL
a
a
1
In het jaar 2002 wordt voor de laatste maal gelegenheid gegeven tot het afleggen van het eindexamen of het staatsexamen middelbaar algemeen voortgezet onderwijs volgens de op 31 juli 1998 geldende bij en krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde voorschriften. Degenen die in dat jaar dit eindexamen of staatsexamen hebben afgelegd en zijn afgewezen, worden in het jaar 2003 voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld dit eindexamen of staatsexamen af te leggen.
2
In het schooljaar 2001-2002 wordt voor de laatste maal gelegenheid gegeven tot het afleggen van het eindexamen voorbereidend beroepsonderwijs volgens de op 31 juli 1998 geldende bij en krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde voorschriften. Degenen die in dat schooljaar dit eindexamen hebben afgelegd en zijn afgewezen, worden in het schooljaar 2002-2003 voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld dit eindexamen af te leggen.
3
In het studiejaar 2001-2002 wordt voor de laatste maal gelegenheid gegeven tot het afleggen van het examen van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover gericht op het behalen van het diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, volgens de op 31 juli 1998 geldende bij en krachtens de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgestelde voorschriften. Degenen die in dat studiejaar dit examen hebben afgelegd en zijn afgewezen, worden in het studiejaar 2002-2003 voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld dit examen af te leggen.
4
In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, en tweede lid, tweede volzin, worden degenen ten aanzien van wie de inspectie artikel 27, vijfde tot en met zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs heeft toegepast, in het jaar 2004 onderscheidenlijk in het schooljaar 2003-2004 voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld het in het eerste of tweede lid bedoelde eindexamen of staatsexamen af te leggen.
b
b
Bij ministeriƫle regeling kan worden afgeweken van de op 31 juli 1998 geldende voorschriften die ingevolge onderdeel A blijven gelden, voor zover dit voor een goede gang van zaken noodzakelijk is.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •