Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.)

 

Artikel XI Invoeringsbepaling vergoeding personeelskosten
1
Indien de voor het schooljaar 1997-1998 met inachtneming van artikel X van deze wet vastgestelde vergoeding voor de personele kosten van een school of scholengemeenschap meer dan 3% hoger is dan de berekende personele vergoeding voor het schooljaar 1998-1999, wordt de vergoeding voor het schooljaar 1998-1999 verhoogd met het meerdere van deze 3%.
2
Indien de voor het schooljaar 1997-1998 met inachtneming van artikel X van deze wet vastgestelde vergoeding voor de personele kosten van een school of scholengemeenschap lager is dan de berekende personele vergoeding voor het schooljaar 1998-1999, wordt de vergoeding voor het schooljaar 1998-1999 verlaagd in verband met de in het eerste lid bedoelde verhogingen van de vergoedingen.
3
Onze minister kan bepalen dat het eerste en tweede lid op overeenkomstige wijze toepassing vinden voor schooljaren na het in die leden genoemde schooljaar 1998-1999 met het oog op een geleidelijke invoering van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals gewijzigd door deze wet.
4
Bij de toepassing van het eerste en tweede lid gelden in de daar bedoelde vergelijkingen in elk geval als grondslag het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1996 als werkelijk schoolgaand bij de school of scholengemeenschap was ingeschreven, en de formatie-omvang van de school of scholengemeenschap voor het schooljaar 1997-1998, vastgesteld op grond van artikel 84 van de Wet op het voortgezet onderwijs. Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden met elkaar vergeleken de op grond van artikel 85 van de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde gemiddelde personeelslast van de school of scholengemeenschap op 1 augustus 1998 en de gemiddelde personeelslast van de school of scholengemeenschap voor het schooljaar 1997-1998, vastgesteld met inachtneming van artikel X van deze wet, met dien verstande dat laatstbedoeld bedrag wordt aangepast voor zover nodig ten behoeve van de juistheid van deze vergelijking.
5
Bij ministeriƫle regeling worden regels gegeven voor de toepassing van dit artikel.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •