Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs)

 

Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband met de stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs en wijziging van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en moeilijk lerende kinderen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de wettelijke basis voor een regeling bij algemene maatregel van bestuur van regionale verwijzingscommissies aan te scherpen, rekening te houden met nevenvestigingen voor praktijkonderwijs, de stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs aan te passen en de studiekostenvergoeding voor voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en moeilijk lerende kinderen gelijk te schakelen met die voor leerlingen in het voortgezet onderwijs;
dat daartoe de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet tegemoetkoming studiekosten dienen te worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel II WIjziging Wet tegemoetkoming studiekosten
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming studiekosten.]

Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IV Inwerkingtreding
1
Artikel I, onderdelen A en B, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet is geplaatst.
2
Artikel I, onderdelen C en D, en artikel II treden in werking met ingang van 1 augustus volgend op de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet is geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel C, voor het eerst van toepassing is op het plan van scholen voor het tweede tot en met vierde kalenderjaar, volgend op de datum van inwerkingtreding van dit onderdeel en dat artikel I, onderdeel D, voor het eerst van toepassing is op de teldatum, volgend op de datum van inwerkingtreding.
3
Artikel III treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 december 2000
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, L. J. Brinkhorst
Uitgegeven de achtentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals