Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten sector Rechterlijke Macht)

 

Wet van 2 oktober 2003 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000-2001, 2001-2002 en 2002-2003 sector Rechterlijke Macht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de uitvoering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000-2001, 2001-2002 en 2002-2003 sector Rechterlijke Macht de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. ]

Artikel II
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel III
1
Degene die wordt bezoldigd overeenkomstig salariscategorie 1, 2 of 3, bedoeld in artikel 7 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, ontvangt met ingang van 1 augustus 2000 maandelijks naast het desbetreffende salaris een toelage van - 2,4% van dat salaris.
2
In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 november 2000 1,5% van het salaris.
3
In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 januari 2001 1% van het salaris.
4
In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 april 2001 1,6% van het salaris.
5
In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 oktober 2001 tot 1 november 2001 - 2% van het salaris.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug als volgt:
a
wat artikel I, onderdeel A, betreft: tot en met 1 november 2000;
b
wat artikel I, onderdeel B, betreft: tot en met 1 januari 2001;
c
wat artikel I, onderdeel C, betreft: tot en met 1 april 2001;
d
wat artikel I, onderdeel D, betreft: tot en met 1 november 2001;
e
wat artikel I, onderdeel E , betreft: tot en met 1 januari 2002;
f
wat artikel I, onderdeel F, betreft: tot en met 1 juli 2002;
g
wat artikel I, onderdeel Fa, betreft: tot en met 1 december 2002;
h
wat artikel I, onderdeel Fb betreft: tot en met 1 mei 2003;
i
wat artikel I, onderdelen G tot en met N, betreft: tot en met 1 april 2002;
j
wat de artikelen II en III betreft: tot en met 1 augustus 2000.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 oktober 2003
Beatrix
De Minister van Justitie, J. P. H. Donner
Uitgegeven de veertiende oktober 2003
De Minister van Justitie,
j
P. H. Donner