Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (evaluatie doeltreffendheid en effecten in praktijk)

 

Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in de praktijk, wenselijk is deze wet te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IIa [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VI
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 24 oktober 2008
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat , C. M. P. S. Eurlings
Uitgegeven de elfde november 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin