Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland)

 

Wet van 19 februari 2005, houdende wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het beroepsonderwijs voorzover het betreft een vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding, een prestatiebeurs in te voeren, alsmede studiefinanciering toe te kennen voor een opleiding in de beroepsopleidende leerweg in het buitenland;
dat daarvoor onder meer de Wet studiefinanciering 2000 moet worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wet studiefinanciering 2000
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel II Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel III Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV Wijziging van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel V Evaluatie
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt over de eerste twee jaren na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens over de eerste vier jaren na de inwerkingtreding van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet voor wat betreft afdeling 4.2 in de praktijk.

Artikel VI Jaartal van inwerkingtreding
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VII Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 februari 2005
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , M. Rutte
Uitgegeven de zeventiende maart 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner