Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en gedeeltelijke afschaffing 1 februari-regel)

 

Wet van 30 juni 2004 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en gedeeltelijke afschaffing 1 februari-regel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te wijzigen in verband met de wijziging van het omzetmoment van de eerste 12 maanden prestatiebeurs in een gift, dat niet langer op basis van de studieresultaten van het eerste jaar maar pas na het behalen van een diploma zal plaatsvinden, alsmede de gedeeltelijke afschaffing van de 1 februari-regel;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel III

Artikel I, met uitzondering van onderdeel F, is niet van toepassing op studenten die reeds voor 1 september 2004 studiefinanciering ontvingen.


Artikel IV
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat artikel I, onderdeel G, terugwerkt tot en met 13 februari 2004 en dat artikel IV terug kan werken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 juni 2004
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , M. Rutte
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , C. P. Veerman
Uitgegeven de twintigste juli 2004
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner