Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet toezicht beleggingsinstellingen, enz. (opneming bepalingen betreffende handhaving dmv een dwangsom of bestuurlijke boete en bepalingen betreffende de rechtsgang)

 

Wet van 28 oktober 1999, houdende opneming in de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet inzake de wisselkantoren, de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 en de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, van bepalingen betreffende handhaving door middel van een dwangsom of een bestuurlijke boete en van bepalingen betreffende de rechtsgang
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet inzake de wisselkantoren, de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 en de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 bepalingen op te nemen betreffende handhaving door middel van een dwangsom of een bestuurlijke boete en van bepalingen betreffende de rechtsgang, teneinde de effectiviteit van de handhaving van deze wetgeving te verbeteren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet toezicht beleggingsinstellingen.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet inzake de wisselkantoren.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel X
[Wijzigt deze wet.]

Artikel XI
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel XII
Indien de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, dan wel de termijn voor het indienen van een beroepschrift, tegen een besluit op grond van:
a
de Wet toezicht beleggingsinstellingen;
b
de Wet toezicht effectenverkeer 1995;
c
de Wet toezicht kredietwezen 1992;
d
de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;
e
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;
f
de Wet inzake de wisselkantoren;
g
de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996; of
h
de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 is aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft ten aanzien van de mogelijkheid om beroep in te stellen het recht zoals het gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van toepassing.

Artikel XIII
De straffen en maatregelen gesteld op strafbare feiten waarvoor ingevolge deze wet slechts een dwangsom of een bestuurlijke boete kan worden opgelegd en die zijn begaan voor de dag waarop deze wet in werking treedt, blijven van toepassing.

Artikel XIV
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 28 oktober 1999
Beatrix
De Minister van Financiën, G. Zalm
Uitgegeven de negende december 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals