Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet toezicht effectenverkeer 1995 (toetsing gekwalificeerde deelnemingen effectenbeurzen)

 

Wet van 22 maart 2001 tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 in verband met de toetsing van gekwalificeerde deelnemingen in effectenbeurzen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 bepalingen op te nemen betreffende de toetsing van gekwalificeerde deelnemingen in een houder van een effectenbeurs aan wie een erkenning op grond van artikel 22 is verleend;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel l
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Artikel ll
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel lll
1
Artikel 26a, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 blijft buiten toepassing tot de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van inwerkingtreding van dat artikellid.
2
Met ingang van de in het eerste lid bedoelde dag blijft artikel 26a, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, buiten toepassing ten aanzien van degene die in de aan die dag voorafgaande periode bij Onze Minister een aanvraag heeft ingediend voor een verklaring van geen bezwaar, tot de tweede dag nadat Onze Minister zijn besluit inzake die aanvraag heeft verzonden.

Artikel lV
[Wijzigt de Wet identificatie bij financiƫle dienstverlening 1993.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet tot opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare biedingen op effecten.]

Artikel Vl
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 22 maart 2001
Beatrix
De Minister van Financiƫn, G. Zalm
Uitgegeven de achtentwintigste juni 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals