Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet toezicht effectenverkeer 1995, enz. (vereenvoudiging stelsel verklaring van geen bezwaar en enkele andere noodzakelijke aanpassingen)

 

Wet van 30 juni 2004 tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met de vereenvoudiging van het stelsel van de verklaring van geen bezwaar en enkele andere noodzakelijke aanpassingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 te wijzigen om het stelsel van de verklaring van geen bezwaar te vereenvoudigen, efficiƫnter te maken en de administratieve lasten voor de aanvragers van verklaringen van geen bezwaar te verminderen alsmede in verband met enkele andere noodzakelijke aanpassingen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel VI
1
Behoudens het tweede lid wordt een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 16 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de artikelen 23 en 24 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, artikel 82 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf of artikel 175 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is verleend geacht te zijn verleend tot de eerstvolgende bovengrens van 20, 33, 50 of 100 procent, tenzij de verklaring van geen bezwaar is verleend voor een deelneming die ligt op een van genoemde grenzen. Tevens wordt een verklaring van geen bezwaar die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 is verleend ten behoeve van alle groepsmaatschappijen van een groep gezamenlijk, geacht te zijn verleend op grond van artikel 16 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, mits die verklaring van geen bezwaar op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt niet is vervallen of ingetrokken.
2
Het eerste lid, eerste volzin, is niet van toepassing, indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een verklaring van geen bezwaar heeft verkregen binnen drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet het bestuursorgaan dat de verklaring van geen bezwaar heeft verleend ervan in kennis stelt dat hij die verklaring van geen bezwaar in ongewijzigde vorm wenst te houden. Het bestuursorgaan bevestigt de kennisgeving aan betrokkene.

Artikel VII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de onderdelen van deze wet verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 juni 2004
Beatrix
De Minister van Financiƫn , G. Zalm
Uitgegeven de negende september 2004
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner