Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet toezicht kredietwezen 1992, enz. (uitvoering richtlijn sanering en liquidatie van kredietinstellingen)

 

Wet van 7 april 2005 tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en van de Faillissementswet in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (PbEG L 125)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan richtlijn nr. 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (PbEG L 125), teneinde regels te geven met betrekking tot grensoverschrijdende aspecten van insolventieprocedures waaraan kredietinstellingen kunnen worden onderworpen en dat het mede naar aanleiding daarvan wenselijk is de in de Wet toezicht kredietwezen 1992 opgenomen bepalingen inzake de liquidatie van kredietinstellingen over te hevelen naar de Faillissementswet;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]

Artikel II
[Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel III
Op de afhandeling van een noodregeling als bedoeld in hoofdstuk X van de Wet toezicht kredietwezen 1992 of van een faillietverklaring die wordt vastgesteld onderscheidenlijk uitgesproken vóór de datum waarop deze wet in werking treedt, blijft het voor die datum geldende recht van toepassing.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 7 april 2005
Beatrix
De Minister van Financiën , G. Zalm
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
Uitgegeven de achtentwintigste april 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner