Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (actualiseren solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijf)

 

Wet van 9 oktober 2003 tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met het actualiseren van de solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijf
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is richtlijn nr. 2002/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2002 betreffende de solvabiliteitsmargevereisten voor schadeverzekeringsondernemingen (PbEG L 77) en richtlijn nr. 2002/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2002 betreffende de solvabiliteitsmargevereisten voor levensverzekeringsondernemingen (PbEG L 77) in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 te verwerken;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Artikel II
1
Op verzekeraars die op 20 maart 2002 in het bezit waren van een vergunning om het verzekeringsbedrijf uit te oefenen, blijven tot 20 maart 2007 de bij of krachtens de artikelen 68 of 96 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 gestelde eisen van toepassing zoals deze luidden op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.
2
Indien een verzekeraar als bedoeld in het eerste lid op 20 maart 2007 nog niet volledig voldoet aan de eisen die bij of krachtens de artikelen 68 of 96 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 gelden, kan de Pensioen- & Verzekeringskamer daartoe een aanvullende termijn van ten hoogste twee jaar toestaan, mits de verzekeraar voor genoemde datum de maatregelen die hij voornemens is te nemen om de vereiste solvabiliteitsmarge te bereiken overeenkomstig artikel 138 of 144 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter toestemming bij de Pensioen- & Verzekeringskamer heeft ingediend en zij die toestemming heeft verleend.

Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De in deze wet vervatte voorschriften worden voor het eerst toegepast met betrekking tot het boekjaar dat op 1 januari 2004 of gedurende dat kalenderjaar begint.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 9 oktober 2003
Beatrix
De Minister van Financiƫn, G. Zalm
Uitgegeven de vierde november 2003
De Minister van Justitie,
j
P. H. Donner