Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, enz. (vergroten effectiviteit bedrijfseconomisch toezicht)

 

Wet van 6 oktober 1999 tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en in verband daarmee enkele andere wetten, teneinde de effectiviteit van het bedrijfseconomisch toezicht te vergroten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en in verband daarmee enkele andere wetten te wijzigen teneinde de effectiviteit van het bedrijfseconomisch toezicht te vergroten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet toezicht beleggingsinstellingen.]

Artikel VI
[Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IX
[Wijzigt de Mededingingswet.]

Artikel X
Gedurende drie jaar na inwerkingtreding van artikel I, onderdelen G en L, en artikel II, onderdeel D, dient een verzekeraar, in afwijking van de termijn genoemd in de artikelen 72, eerste lid, en 100, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, onderscheidenlijk in artikel 33, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de in die artikelleden bedoelde staten uiterlijk zes maanden na afloop van elk boekjaar bij de Verzekeringskamer in.

Artikel XI
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel F, punt 2, met betrekking tot artikel 66, derde lid (nieuw) en onderdeel K, punt 2, met betrekking tot artikel 94, derde lid (nieuw) van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor onderscheiden branches verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 6 oktober 1999
Beatrix
De Minister van Financiƫn, G. Zalm
Uitgegeven de zestiende november 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals