Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (sluiten Wuv voor de na-oorlogse generatie)

 

Wet van 7 juli 1994, tot wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (sluiten Wuv voor de na-oorlogse generatie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is uitdrukkelijk vast te stellen dat de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 uitsluitend van toepassing is op personen die vóór de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog zijn geboren en de vervolging aan den lijve hebben ondervonden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
Op aanvragen, welke zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wet, wordt beslist overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, zoals dat artikellid luidde op de datum van indiening van de aanvraag.

Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 7 juli 1994
Beatrix
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
h
d'Ancona
Uitgegeven de veertiende juli 1994
De Minister van Justitie,
a
Kosto