Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (evaluatie van die wet)

 

Wet van 10 november 2004 tot wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met de evaluatie van die wet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank te wijzigen in verband met de evaluatie van die wet;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.]

Artikel II
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:
1
indien zij in werking treedt na 31 december en voor 1 mei van het daaropvolgende jaar, artikel I, onderdeel I, voor het eerst toepassing vindt in het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin deze wet in werking treedt;
2
[wijzigt deze wet;]
3
artikel I, onderdeel G, onderdeel 5, in werking treedt op het tijdstip waarop de wet van 4 september 2003 tot wijziging van de Comptabiliteitswet houdende bepalingen inzake het beheer van liquide middelen van rechtspersonen die collectieve middelen beheren, inzake de financiering van die rechtspersonen en inzake de beheersing van het EMU-saldo voor zover dit saldo door het financieel beheer van deze rechtspersonen wordt beïnvloed (Eerste wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (Stb. 2003, 372) in werking treedt;
4
artikel I, onderdeel D, onderdeel 4, terugwerkt tot en met 23 januari 2004.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 10 november 2004
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , M. J. A. van der Hoeven
Uitgegeven de drie├źntwintigste november 2004
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner