Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken)

 

Wet van 23 maart 2005 tot wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken wijziging en aanvulling behoeft;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel II
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel III
[Wijzigt de Uitleveringswet en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel V

Artikel 588a van het Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing in gevallen waarin de betrokkene voor het moment van inwerkingtreding van deze bepaling een adresopgave heeft gedaan als in die bepaling bedoeld. Ten aanzien van die adresopgaven blijft het recht van toepassing zoals het gold voor inwerkingtreding van artikel 588a.


Artikel VI
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 23 maart 2005
Beatrix
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
Uitgegeven de vijfde april 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner