Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (wegnemen van enkele technische onvolkomenheden)

 

Wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet OM-afdoening en enige andere wetten in verband met het wegnemen van enkele technische onvolkomenheden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in het Wetboek van Strafvordering, de Wet OM-afdoening en enige andere wetten enkele technische onvolkomenheden weg te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel II
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VIIA [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IX
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 3.]

Artikel X
[Wijzigt de Uitleveringswet.]

Artikel XI
[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]

Artikel XII
1
De artikelen I, onderdelen B en C, II, onderdelen B en C, en III tot en met VIII van deze wet treden in werking op het tijdstip waarop de Wet OM-afdoening in werking treedt.
2
De artikelen I, onderdelen A en D, II, onderdeel A, en IX tot en met XI van deze wet treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 26 april 2007
Beatrix
De Minister van Justitie ,E. M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de achtste mei 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin